Avís Legal

En virtut del que estipula l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el domini www.ilusiona.com pertany, com a titular a: Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. (des d'ara, ILUSIONA) CIF: B-62.370.408 Domicilio Social en Calle Modolell, nombre 50, baixos Barcelona(08021, Barcelona) central@ilusiona.com Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tomo33043, foli 126, Full B-220.741, Inscripció 1ª.

CONDICIONS D'ÚS L'ús d'aquesta web es regirà per les presents condicions, incloent-se els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des il·lusiona li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions. Ha de saber que amb el mer accés a la website ja se li considera com "usuari" de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-se li recomana no seguir fent ús de la website.

Il·lusiona es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que puguin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús de la website. així mateix,Il·lusiona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny del website, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l'accés a la website. Podria passar que derivat de les modificacions en la website descrites en el paràgraf anterior s'incloguessin nous continguts o serveis que a més d'estar subjectes a aquestes condicions d'ús també ho estiguessin a condicions particulars o especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris: l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic durant l'ús de la present website, quedant prohibit l'ús amb finalitats il·lícites, enganyosos, malintencionats o lesius per a il·lusiona o tercers. per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i / o drets de ILUSIONAy / o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. així mateix, se d'accedir, utilitzar i / o manipular les dades de il·lusiona. L'usuari podrà trobar a la web diversos formularis de contacte en el qual se li requerirà aportar dades de caràcter personal per rebre algun tipus d'informació. En l'emplenament del mateix l'usuari es compromet a facilitar informació veraç, constituint-se com únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a il·lusiona com a tercers. Il·lusiona adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que il·lusiona no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i / o fitxers de l'usuari. Preguem als usuaris que s'abstinguin d'introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a il·lusiona o tercers. Il·lusiona es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels seus interessos.

Obligacions i responsabilitats dels Socis de Bowlingmania: A la web l'usuari que s'hagi inscrit com a soci de Bowlingmania podrà trobar la zona d'Ticketmanía on consultar els punts que ha acumulat a través de l'ús de les nostres instal·lacions. A més d'aplicar-als socis les obligacions i responsabilitats dels usuaris, hauran de tenir en compte que pel que fa al nombre de la targeta i la contrasenya emprada per a la consulta, que haurà estat facilitada prèviament, són elements identificadors i habilitadors d'accés exclusiu per a la gestió d'aquest servei. És per això que el soci té obligació i, sota la seva responsabilitat, de custodiar especialment la contrasenya administrada i no compartir-la amb terceres persones. així mateix, és de responsabilitat del soci el control de qui accedeix a aquesta zona, fent-se càrrec dels perjudicis que puguin ocasionar-pels accessos realitzats per tercers no autoritzats.

Propietat Intel·lectual i Industrial. enllaços d'entrada d'admissió / hiperlinks Els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són de propietat de il·lusiona o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web o en qualsevol xarxa social on il·lusiona sigui present, i no s'entendrà, en cap cas, concedit dret ni cap llicència o renúncia, transmissió, cessió total o parcial sobre ells, llevat autorització expressa de ILUSIONAo dels seus titulars. Queda prohibida la reproducció de la present website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit deILUSIONA. sense perjudici, l'usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a l'ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant il·lusiona el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç a la web. Les condicions són: - Serà un dret revocable i no exclusiu. - No podrà donar a entendre que il·lusiona recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació. - No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscè, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit. - L'enllaç d'adreçar a la web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

Il·lusiona no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web. Responsabilitat de l'empresa il·lusiona no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït. Tant l'accés a la website com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. per tant, Il·lusiona no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l'eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

Il·lusiona no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a il·lusiona. Normes d'Ús de la pestanya Notícies La pestanya de Notícies es configura com un bloc a través de la qual il·lusiona promou les pistes de bitlles que formen el Grup Ilusiona, informa sobre les seves novetats, serveis oferts i qualsevol informació general relacionat amb el Grup. L'usuari té la possibilitat de poder participar amb els seus comentaris a cada notícia publicada per il·lusiona i per això no requerirà estar registrat.

Il·lusiona encomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions especifiques si pretenen participar doncs amb aquesta s'entendran acceptades les presents normes d'ús en la seva totalitat. En cas de no estar d'acord amb aquestes normes, es suggereix a l'usuari la seva no participació. Les opinions abocades en les notícies són d'exclusiva responsabilitat dels usuaris així com la responsabilitat de qualsevol tipus que pugui derivar-se de les mateixes. Il·lusiona no assumeix cap responsabilitat sobre les informacions elaborades o les opinions expressades a títol personal pels usuaris. De manera especial, es rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines de tercers que publiquin els usuaris en els seus comentaris. No obstant tot l'anterior, l'usuari s'obliga expressament a fer ús de la pestanya de notícies de manera diligent i correcta, respectant les normes de conducta i bon ús que s'enumeren a continuació: - L'usuari es compromet a no utilitzar la pestanya per dur a terme activitats contràries a la llei, els bons costums, l'ordre moral establert o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin lesionar els drets i interessos de tercers. - L'usuari s'obliga a no assetjar ni molestar altres usuaris o de tercers; a no recollir ni emmagatzemar informació d'altres usuaris o tercers sense complir la legalitat vigent en matèria de protecció de dades. - Queda totalment prohibida la inclusió de missatges o comentaris que incloguin dades de caràcter personal o qualsevol informació que reveli la identitat de persones físiques o jurídiques, especialment menors d'edat. - L'usuari s'obliga a no inserir, reproduir, difondre ni posar a disposició de la resta d'usuaris, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programes d'ordinador, logotips, marques ni signes distintius dels que no sigui titular o dels que no disposi dels drets necessaris per a reproduir-los, comunicar-los o posar-los a disposició del públic. - L'usuari reconeix i accepta que l'ús de la pestanya tingui finalitats estrictament personals, quedant prohibit l'ús del mateix amb finalitats comercials o lucratives. - L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts de les notícies de manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el mateix, o bé impedir el seu ús normal per part dels usuaris. - Queda prohibida la difusió, emmagatzematge i gestió de continguts que siguin susceptibles d'infringir drets de tercers, o qualsevol de les normatives reguladores de drets de naturalesa civil, penal, administrativa o de qualsevol altra naturalesa. Amb la finalitat d'assegurar el bon funcionament, seva utilització i bon ús, tots els comentaris realitzats pels usuaris requeriran de l'aprovació prèvia de il·lusiona. L'usuari que vulgui publicar el seu comentari veurà a una visualització preliminar amb la frase "Yourcommentisawaitingmoderation" (El seu comentari espera ser moderat). Per a l'aprovació, la publicació de l'usuari s'ha d'ajustar al tema objecte de debat i el compliment de les presents normes d'ús. En aquest sentit, Il·lusiona es reserva el dret a no aprovar o eliminar en tot moment tot comentari o opinió, si suposen una vulneració de la legalitat vigent, o es trenquen les presents condicions d'ús o drets de tercers. Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció Les presents condicions generals d'ús es regeixen per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.